هتل فرجام | 09921616218

هتل فرجام محدودیت‌های ثبت سطح: باید در یکی از سطوح زیر ثبت‌نام کنید: تحصیلات تکمیلی. محدودیت‌های دانشگاهی: باید در یکی از دانشکده‌های زیر ثبت‌نام کنید: گردشگری ورزشی این درس ممکن است برای اعتبارات اضافی تکرار نشود. . موضوعات ویژه در زمینه صنعت گردشگری و هتلداری. ۱.۵ ساعت اعتبار این سمینار برای ارائه بررسی عمیق موضوعات …