هتل بلوار تعاون | 09921616218

هتل بلوار تعاون   و آن را به عنوان “زنجیره سبک زندگی” تعیین کرده‌است. زنجیره‌های دیگر حرکت‌های متفاوتی انجام دادند. هتل‌های “هالیدی” نام تجاری جدیدی را راه‌اندازی کردند. میدان کراون. آن هویت خود را تغییر داد.   دیگر فقط یک بمب کنار جاده، یک شرکت صاحب مسافرخانه، وجود ندارد، امروزه با طرح‌های شهری “شراتون” و …