هتل یوسف آباد | 09921616218

هتل یوسف آباد )شاخص‌های فروش شاخص‌های فروش به نحوه شمارش هتل‌ها و اندازه‌گیری عملکرد کسب‌وکار آن‌ها اشاره می‌کنند. برخی از شاخص‌های اساسی که توسط هتل‌ها به کار گرفته می‌شوند شامل موارد زیر می‌باشند: ۱. آهنگ همگامی افقی نرخ تورم یک شاخص فروش معمولی است. که نشان می‌دهد هتل چقدر خوب است از منابع اتاق برای …