هتل صادقیه | 09921616218

هتل صادقیه یک مطالعه انجام‌شده توسط جوشی، نشان می‌دهد که وب سایت‌های ارتباط جمعی تاثیر مثبت بر تعامل و فروش مصرف‌کننده. این مطالعه بر روی آن تاکید دارد. تفاوت قائل شدن بین نقش‌های مختلف محتوی پیام، چه باشد؟ احساسی یا اطلاعاتی که تفاوت بین جدید و موجود را ذکر می‌کند مارک‌های تجاری. همه این عوامل …