هتل زرگنده | 09921616218

هتل زرگنده مشخص شد که انسان‌ها تحت‌تاثیر مشکلات زیست‌محیطی، به عبارت دیگر مشکلات زیست‌محیطی، قرار می‌گیرند. مشکلات انسانی هستند. از زمان انتشار گزارش و پایداری و گردشگری پایدار به یک حوزه تحقیقاتی محبوب تبدیل شد. هتل نزدیک زرگنده هتل شمال تهران با این حال، بیش از ۲۰ سال پس از آن انتشار، بحث در مورد …