هتل اختیاریه | 09921616218

هتل اختیاریه ارزیابی کلی و پیشنهادها آخرین سوال این مصاحبه، نظرات مصاحبه شوندگان را در مورد موضوع، پیشنهادها بیشتر برای بهبود و نتیجه‌گیری آن‌ها. نظرات در این مورد بودند به اشتراک گذاشته شده بود، اما واقعا متفاوت بود. هتل شمال تهران هتل نزدیک اختیاریه ۳ نفر از ۹ شرکت‌کننده در این حقیقت که اجتماعی رسانه‌ها …