هتل ازگل | 09921616218

هتل ازگل برای مثال، یک اتاق مهمان می‌تواند در هنگام تمیز کردن اتاق‌های مهمان با مهمان دیدار کند. با این حال، آن‌ها به عنوان “خانه – خانه” در نظر گرفته نمی‌شوند از آنجایی که وظیفه اصلی آن‌ها تمیز کردن اتاق است به جای آن در حالی که با مهمانان خود ارتباط برقرار می‌کردند. هتل نزدیک …